Obsługa prawna wierzycieli

        Gdy okaże się jednak, że windykacja polubowna nie doprowadzi do ostatecznej spłaty zadłużenia, to w takiej sytuacji po przeanalizowaniu zebranego w sprawie materiału dotyczącego sytuacji majątkowej dłużnika, wydajemy rekomendację co do opłacalności i realności wyegzekwowania roszczenia na drodze sądowej.

        Jeżeli klient zdecyduję się na skierowanie sprawy do sądu, to również na tym etapie zapewniamy kompleksową obsługą prawną poprzez reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym, a po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia zaopatrzonego klauzulą wykonalności, także w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z kancelariami komorniczymi pozwoliło nam wypracować model skutecznego nadzoru nad przebiegiem procesu egzekucji komorniczej, wspierając pracę komornika poprzez dostarczanie kluczowych informacji na temat miejsca pobytu dłużnika i składników jego majątku, asystowanie podczas czynności terenowych co znacznie przyczynia się do poprawy szybkości i skuteczności postępowania egzekucyjnego.

Obecnie większość postępowań sądowych jest realizowana za pośrednictwem elektronicznego postępowania upominawczego. Obsługa obejmuje w szczególności:

  • weryfikację poprawności elektronicznych danych osób zadłużonych przekazanych przez zleceniodawcę,

  • przedsądowe wezwanie osób zadłużonych do zapłaty,

  • przygotowanie elektronicznej paczki pozwów (w wymaganym formacie),

  • złożenie pozwów do e-sądu, w dedykowanym systemie informatycznym,

  • reprezentowanie klienta w postępowaniu zwykłym, a w razie potrzeby również odwoławczym w przypadku skierowania sprawy do postępowania tradycyjnego,

  • nadzór nad poprawnością przebiegu procesu.


Założeniem elektronicznego postępowania upominawczego jest przyspieszenie rozpatrywania spraw poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych oraz odpowiednie dostosowanie wymogów proceduralnych. Pozew w tym postępowaniu składa się w postaci wypełnionego formularza i wnoszony jest poprzez elektroniczny system dostępowy sądu. Postępowanie zakłada niższe opłaty od pozwu niż w postępowaniu zwykłym, a klauzula wykonalności ma postać elektroniczną i jest nadawana z urzędu.

        Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każde zadłużenie charakteryzuje się inną genezą oraz stopniem trudności dlatego przez tyle lat udało nam się wypracować model współpracy z reprezentantami różnych zawodów prawniczych, specjalizującymi się w konkretnych obszarach i zagadnieniach prawnych. Współpraca ta pozwala nam na bieżąco stosować odpowiednie regulacje oraz konsultować celowość podjęcia dalszych czynności mając na uwadze w szczególności interes klienta.

        W sprawach, w których w następstwie podjętych czynności ustalono, że dłużnik świadomie wyzbył się swojego majątku lub, że członkowie zarządu spółki posiadają majątek osobisty wystarczający na pokrycie jej zobowiązań, z powodzeniem korzystamy z instytucji służących ochronie wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Instytucje te to skarga pauliańska unormowana w art. 527 – 534 Kodeksu cywilnego oraz pociągnięcie do odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

        Istotą Skargi Pauliańskiej jest możliwość dochodzenia roszczenia od osoby trzeciej, która wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową wiedząc lub przy dołożeniu należytej staranności mogąc się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Jeżeli jednak osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie (np. w drodze darowizny), to wierzyciel może żądać uznania czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy dołożeniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Czynność prawna dłużnika uznawana jest za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli w jej następstwie dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż przed dokonaniem czynności. Dużym ułatwieniem dla wierzyciela dochodzącego roszczenia przy pomocy skargi pauliańskiej są domniemania ustawowe zakładające , że jeżeli korzyść majątkową osiągnęły osoby będące w bliskim stosunku z dłużnikiem lub przedsiębiorcy pozostający w nim w stałych stosunkach gospodarczych, to wiedziały one o świadomym działaniu dłużnika na szkodę wierzycieli. Ze skargą paulińską można wystąpić w drodze powództwa lub zarzutu przeciwko osobie trzeciej, która uzyskała korzyść majątkową, w przeciągu 5 lat, licząc od daty dokonania czynności przez dłużnika. Osoba, która osiągnęła korzyść z czynności dłużnika może się zwolnić od roszczeń wierzyciela bądź przez zaspokojenie jego wierzytelności, bądź przez wskazanie wystarczającego do jego zaspokojenia mienia dłużnika.

        W przypadku, gdy dłużnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zasadą jest, że wierzyciel spółki nie może żądać zapłaty swojej należności od wspólników tej spółki. Obowiązujące przepisy stanowią bowiem, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za jej zobowiązania. Jeżeli zatem spółka zbankrutuje, to wspólnicy nie będą odpowiedzialni za powstałe długi spółki, co najwyżej stracą to, co w nią zainwestowali. Niemniej jednak zaistnienie takiej sytuacji nie niweczy jeszcze w pełni nadziei wierzyciela na spłatę zadłużenia. Zgodnie bowiem z treścią art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania swoim prywatnym majątkiem. Oznacza to, że wierzyciel spółki może w takiej sytuacji złożyć pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu i uzyskać zaspokojenie swoich wierzytelności bezpośrednio z ich majątku osobistego.