RODZAJ OFEROWANYCH USŁUG WINDYKACYJNYCH MOŻEMY PODZIELIĆ NA:

1.Polubowną windykację przedsądową polegająca na:
• Windykacji korespondencyjnej – do dłużnika wysyłane jest wezwania do zapłaty z konkretną dyspozycja terminu zapłaty oraz zapowiedzią sankcji
• Windykacji telefonicznej – nawiązanie kontaktu telefonicznego z dłużnikiem, zmotywowanie go do zapłaty oraz ustalenie terminu płatności
• Windykacji terenowej – wizyta w miejscu zamieszkania dłużnika lub siedziby prowadzonej prze niego działalności gospodarczej w celu ustalenia sytuacji majątkowej, zaktualizowania danych teleadresowych, wynegocjowania warunków spłaty zadłużenia, przyjęcia wpłaty gotówkowej lub uzyskania pisemnego uznania roszczenia wierzyciela powodującego przerwanie terminu biegu przedawnienia ( np. ugoda, zobowiązanie do spłaty zadłużenia)

2.Windykację sądowa – uzyskanie przeciwko dłużnikowi wyroku sądowego lub nakazu zapłaty, a następnie opatrzenie go klauzulą wykonalności.

3.Windykację komorniczą i pokomorniczą – wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz sprawowanie nadzoru nad jego przebiegiem, a także poszukiwanie w drodze wywiadu gospodarczego ukrytego majątku dłużnika wystarczającego do zaspokojenia wierzyciela.

4.Windykację karną – zebranie materiału dowodowego dającego podstawę do wystąpienia przez wierzyciela z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego przeciwko dłużnikowi w związku z popełnieniem przez niego przestępstwa na szkodę wierzycieli ( czyny wymienione w art. 300 – 302 kk) lub na wcześniejszym etapie powstania wierzytelności – przestępstwa oszustwa ( art. 286 kk)